Seuran hallinto
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt 23.9.2013 Pulkkilanharju-seuran uudet säännöt. Uudet säännöt: 1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pulkkilanharju-seura. Yhdistyksen kotipaikka on Asikkalan kunta. 2 § Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia kestävän kehityksen periaatteita Pulkkilanharjun maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoissa sekä toimia Pulkkilan- harjun kanta- ja vapaa-ajan asukkaiden sekä muiden Pulkkilanharjusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. Lisäksi yhdistys seuraa Etelä-Päijänteen järvialueen kehittämistä ja pyrkii vaikuttamaan aluetta koskeviin ehdotuksiin ja päätöksiin sekä edistää oikean tiedon leviämistä Pulkkilanharjun luonto- ym. arvoista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - Järjestää kokouksia, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä luonto- yms. retkiä, - osallistuu Pulkkilanharjua koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja, - valvoo ja edistää Pulkkilanharjun luonnon- ja ympäristönsuojelua, - harjoittaa muuta Pulkkilanharjun seutua koskevaa tiedotus- ja valistus- toimintaa sekä - toimii yhteistyössä muiden maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja vaalivien järjestöjen sekä kyläyhdistysten kanssa. 3 § Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosijäseniä, ainaisjäseniä, kunniajäseniä tai kannattaja-jäseniä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä. 4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähkö- postitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai on toiminut yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti, voidaan erottaa. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 5 § Jäsenmaksut Vuosijäsenen on maksettava vuosittain jäsenmaksu, ainaisjäsenen kerran ainaisjäsenmaksu ja kannattajajäsenen vuosittain kannattajajäsenmaksu. Kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksuja. Perittävien jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.   6 § Hallitus  Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan yhdistyksen kokouksessa valittu 5-7-jäseninen hallitus, joka valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara- puheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahaston- hoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka heidän toimeksiannostaan sihteerin kutsusta, kun he katsovat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii sitä. Hallituksen ulko-puolelta valitsemilla toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi yhdistyksellä voi olla jaostoja tai valio- kuntia, joiden päätökset alistetaan hallituksen päätettäviksi. 7 §  Toiminnantarkastus Yhdistyksen hallintoa ja toimintaa tarkastamaan valitaan vuodeksi kerrallaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. 8 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai vara- puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämät kaksi henkilöä. 9 §  Tili- ja toimintakausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa kunkin vuoden toukokuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. Tilinpäätös tarvittavine asia- kirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 10 §  Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun 1. päivän ja kesäkuun 31. välisenä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen ääni- oikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi- tai ainaisjäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukaan ei kuitenkaan saa edustaa enempää kuin kolmea jäsentä. Kannattajajäsenellä ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puhe- oikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. Niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa yhdistyksen jäsenrekisteriin, kutsu voidaan lähettää sähköisesti. Jäsenet vastaavat itse sähköpostiosoitteensa oikeellisuudesta. 12 § Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:         1. kokouksen avaus 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen esityslista 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 7. päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkioista tai muusta korvauksesta 8. päätetään toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma 10. vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio ja sen osana jäsenmaksujen suuruus 11. valitaan hallituksen jäsenet 12. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosi- kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 13 §  Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Pulkkilanharju-seuraa johtaa 5-7-jäseninen hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan. Tällä sivulla hallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa. Antton Keto, puheenjohtaja 0400 615 205, antton.keto(at)ym.fi Heikki Leppänen, vpj 0400 609 158; heikki.a.leppanen(at)gmail.com Kirsti Ojanen, sihteeri 041 441 1459, kirsti.ojanen(at)gmail.com Anssi Lampinen, rah.hoitaja 0400 462 152, anssi.lampinen(at)al-engineering.fi Eero Kangas 0400 702 211, eerokan(at)gmail.com Pertti Varakas 0400 563 500, pertti.varakas(at)elisanet.fi Ina Ruokolainen 0400-355243 ina(at)vuosikerta.fi